V chúng t^oiC^ong nghip tiên phong cht lng tuyt vi

Tuyn Ch^au ngun c^ong ngh máy hát c phn C^ong ty TNHH tht Enterprise, tnh, thành ph, khu vc tp trung vào niêm yt c^ong ty d b.Dc thành lp vào nam 2002, là mt nhà máy chuyên v nghiên cu và phát trin sn xut , dan len, bán và phc v phát trin phn mm, là mt c^ong ngh ca doanh nghip.Nhng nhà chi ba c^ong ty con khác trong mng li dan cho Phúc kin ngun c^ong ngh Ltd., Tuyn ch^au Bá ngun máy dúc Limited và Tuyn ch^au th máy c^ong ty TNHH.C^ong ty d~a 1S0900l:2000 cht lng quc t th^ong qua h thng qun l'y chng nhn h thng qun l'y m^oi trng, ISO14001-2004 và Ce xác thc.Hin c^ong ty có kích thc ln và hiu qu trong sn xut và bán chy. Trong cùng ngành c^ong nghip trong nc du mc d dn du.

×

Tuyn Ch^au ngun c^ong ngh máy hát c phn C^ong ty TNHH

友情链接: